Request more

H

- Mã tour: MN 03
- Thời gian: 9 ng
- Khởi hành: H

Ngày 1: Hà N?i - Nha Trang
Ngày 2: Nha Trang
Ngày 3: Nha Trang - ?à L?t
Ngày 4: ?à L?t
Ngày 5: ?à L?t - V?ng Tàu
Ngày 6:V?ng Tàu
Ngày 7: V?ng Tàu - Thành Ph? H? Chí Minh
Ngày 8: TP H? Chí Minh
Ngày 9: TP H? Chí Minh - Hà N?i

Ngày 1: Hà N?i - Nha Trang (?n tr?a, t?i)

Sáng: Xe và HDV  ?ón quý khách ??a ra sân bay N?i
Bài ?i Nha Trang. ??n Nha Trang, xe ??a quý khách v? khách s?n nh?n phòng. ?n tr?a t?i nhà hàng. Ngh? ng?i.
Chi?u: T? do t?m bi?n. ?n t?i và ngh? ?êm t?i khách s?n.

Ngày 2: Nha Trang (?n sáng, tr?a, t?i)

Sáng: Quý khách tham quan Vi?n H?i D??ng H?c - n?i tr?ng bày các m?u sinh v?t bi?n, ?i t?u th?m H? Cá Trí Nguyên - Thu? cung trên ??o, tham quan và t?m bi?n t?i ??o Hòn T?m. ?n tr?a
Chi?u: Tham quan Tháp Chàm Ponaga, chùa Long S?n, t??ng Kim Thân Ph?t T?, Hòn Ch?ng. ?n t?i và ngh? ?êm t?i khách s?n.

Ngày 3: Nha Trang - ?à L?t (?n sáng, tr?a, t?i)

Sáng: Kh?i hành ?i ?à L?t. Trên ???ng ?i quý khách tham quan tháp Chàm Pokolong Giaray. ?n tr?a t?i nhà hàng.
Chi?u: Quý khách tham quan Thi?n Vi?n Trúc Lâm. ?n t?i và ngh? ?êm t?i khách s?n.
Bu?i tói quý khách t? do d?o ch?i tham quan ch? ?êm ?à L?t.

Ngày 4: ?à L?t (?n sáng, tr?a, t?i)

Sáng: Quý khách tham quan ?à L?t : H? Xuân H??ng, ch? hoa ?à L?t, dinh B?o ??i, Bi?t ?i?n L? Xuân. ?n tr?a.
Chi?u: Tham quan h? Than Th?, Thung l?ng Tình Yêu, chùa Tàu. ?n t?i và ngh? ?êm t?i khách s?n

Ngày 5: ?à L?t - V?ng T?u (?n sáng, tr?a, t?i)

Sáng: Xe ??a quý khách ?i V?ng T?u. ?n tr?a t?i nhà hàng.
Chi?u: ??n V?ng T?u. Nh?n phòng. T? do t?m bi?n. ?n t?i và ngh? ?êm t?i khách s?n.

Ngày 6: V?ng T?u (?n sáng, tr?a, t?i)

Sáng : Tham quan Ni?t Bàn T?nh Xá, t??ng chúa Giê Su, chùa Cá Ông, B?ch Dinh. ?n tr?a t?i nhà hàng.
Chi?u: Tham quan Khu Du l?ch Bi?n ?ông. T? do t?m bi?n. ?n t?i, ngh? ?êm t?i khách s?n
Bu?i t?i quý khách t? do ?i xem ?ua chó (ch? m? vào các t?i th? b?y hàng tu?n)

Ngày 7: V?ng T?u - TP.HCM (?n sáng, tr?a, t?i)

Sáng: T? do, t?m bi?n. ?n tr?a
Chi?u: Quý khách lên xe v? thành ph? H? Chí Minh. Nh?n phòng, ngh? ng?i. ?n t?i và ngh? ?êm t?i khách s?n.

Ngày 8: TP.HCM (?n sáng, tr?a, t?i)

 Sáng : Xe ??a quý khách ?i tham quan Dinh ??c L?p, nhà th? ??c Bà, b?u ?i?n Thành Ph?. ?n tr?a t?i nhà hàng.
Chi?u : Quay v? khách s?n. ?n t?i và ngh? ?êm t?i khách s?n.

Ngày 9: TP.HCM - Hà N?i (?n sáng, tr?a)

Sáng: Xe ??a quý khách ?i tham quan Khu du l?ch Su?i Tiên. Quý khách t? do tham gia các ti?t m?c vui ch?i,gi?i trí. ?n tr?a t?i nhà hàng.
Chi?u: Xe và h??ng d?n ??a quý khách ra sân bay ti?n ?i Hà N?i. Xe ô tô ?ón quý khách ??a v? Hà N?i. K?t thúc ch??ng trình.

nha trang vung tau da lat

Giá trên bao g?m:

  • Xe ôtô máy l?nh ??i m?i theo ch??ng trình.
  • H??ng d?n ti?ng Vi?t kinh nghi?m, nhi?t tình
  • Khách s?n: 2 ng??i/phòng ??y ?? ti?n nghi
  • ?n chính: 60.000?/b?a. ?n sáng t?i khách s?n•L? phí tham quan theo ch??ng trình
  • Thuy?n tham quan V?nh Nha Trang + Hòn T?m
  • N??c + kh?n ??t trên xe ?i tham quan (m?i ng??i 1 chai 0,5l + 1 kh?n/ngày)
  • B?o hi?m du l?ch
  • Quà t?ng

Giá trên không bao g?m:

  • Vé máy bay và l? phí sân bay HAN/NHA-SGN/HAN. •Ti?n ?? u?ng, ?i?n tho?i, gi?t là, ph? phí phòng ??n và các chi tiêu cá nhân khác.
Indochina Map Cambodia Laos Vietnam
Điểm đến khác:

V??ng qu?c Thái Lan ? v? trí trung tâm ?ông Nam Á, là c?a ngõ t? nhiên ?i vào ?ông D??ng, Mi?n ?i?n và mi?n Nam Trung Hoa, ???c chia thành b?n vùng t? nhiên theo hình th? và ??a l‎ý: r?ng núi phía B?c, ru?ng lúa bao la ??ng b?ng mi?n Trung, cao nguyên ??t nông tr?i n?a khô h?n mi?n ?ông b?c, và các ??o vùng nhi?t ??i n?m d?c b? bi?n và bán ??o ? mi?n Nam.

N??c ngo

Th